Kardeşler Giyim  
 
  Hz.Muhammed`in Doğumu 17.03.2018 12:07 (UTC)
   
 

Hz.Muhammed`in Doğumu

Bildiğiniz gibi, önümüzdeki Cuma akşamını Cumartesiye bağlayan gece Mevlit Kandili, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAS)’in doğum günü. Peygamberlerin sonuncusu, Kur’an’daki ifadeyle “Alemlere rahmet olarak gönderilmiş” bir peygamber olan Hz. Muhammed, bundan 1436 sene önce dünyaya geldi.
 
Mevlid-i Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi, Peygamberimizin doğduğu anı şöyle resmetmektedir:
 

Amine hatun Muhammed annesi
Ol sadeften doğdu ol dür danesi

Çünki Abdullah`dan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
 
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alametler belirdi gelmedin
 
Ol Rebiul evvel ayı nicesi
On ikinci gice isneyn gecesi
 
Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer
Anesi anda neler gördü neler
 
Dedi gördüm ol Habibin ânesi
Bir acep nur kim güneş pervanesi
 
Berk urup çıktı evimden nagehan
Göklere dek nur ile doldu cihan
 
Gökler açıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç alem
 
Biri meşrık biri mağribde anın
Biri damında dikildi Kâ`benin
 
Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakin oldu cihana gelmeği
 
Bildim anlardan ki ol halkın beyi
Kim yakın oldu cihanâ gelmeyi
 
İndiler gökten melekler saf ü saf
Kabe gibi kıldılar evim tavaf
 
Hem hava üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs, döşeyen anı melek
 
 
Çün göründü bana bu işler ayân
Hayret içre kalmış idim ben hemân
 
Yarılıp çıktı divardan nagehan
Geldi üç huri banâ oldu ayan
 
 
Bazıları derler ki ol üç dilberin
Asiye`ydi biri ol meh-peykerin
 
Biri Meryem hatun idi aşikâr
Birisi hem hûrilerden bir nigâr
 
Geldiler lutf ile ol üç mehcebin
Verdiler bana selam ol dem hemin
 
Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafayı birbirine muştular
 
Üç alem dahi dikildi üç yere
Her birisin edeyim nerden nere
 
Dediler oğlun  gibi hiç bir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değil
 
Bu senin oğlun gibi kadri cemil
Bir anâya vermemiştir ol Celil
 
Ulu devlet buldun ey dildare sen 
Doğuserdir senden ol hulki hasen
 
Bu gelen  ilm-i ledün sultanıdır
Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır
 
Bu gelen aşkina devreyler felek
Yüzüne müştakdürür ins ü melek
 
Bu gice ol gicedir kim, ol şerif
Nur ile alemleri eyler latif
 
 
Bu gice şâdân olur erbâb- dil
Bu giceye can verir eshab-ı dil
 
Rahmeten lil`alemindir mustafa
Hem şefiu`l-muznibindir mustafa
 
Vasfını bu resme tertib etdiler
Ol mübarek nuru tergib ettiler
 
Amine eder çü vakt oldu tamam
Kim vücuda gele ol hayrül enam
 
 
Susadım gayet hararetten kati
Sundular bir cam dolusu şerbeti
 
Şerbeti karşımda tutdu hûriler
Bunu sana verdi Allah dediler
 
Kardan ak idi ve hem soğuk idi
Lezzeti dahi şekerde yok idi
 
İçtim anı oldu cismim nura gark
Edemedim kendimi nurdan fark
 
Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan
Arkamı  sıvadı kuvvetle heman
 
Doğdu ol saatte ol sultan-ı din
Nura gark oldu semavat ü zemin
 
Sallü aleyhi sellimü teslima
Hatta tenali cennetten ve naima

 
 
Tarih kitaplarında Hz. Muhammed’in doğduğu gece ve hatta an ile ilgili olarak aktarılan bilgilerin manzum bir şekilde ifadesi olan bu beyitler, Hz. Muhammed’e Türk Milleti’nin vermiş olduğu değeri gösteren değerli birer şahitlerdir.
 
Rivayete göre, İranlı bir alim, birgün Bursa Ulu Camii minberinde vaaz ederken, amenerresulu olarak bilinen, “Resulleri arasında hiç birini ayırmayız” mealindeki Bakara Suresi’nin 285. ayette geçen ifadelerden hareketle, Hz. Muhammed ile diğer peygamberler arasında fark olmadığını iddia etti. Bunun üzerine Caminin devamlı imamı olan Süleyman Çelebi, İranlı alime itiraz ettiği gibi bu güzel manzum eseri vücuda getirdi. Süleyman Çelebinin Vesiletü’n-Necat (Kurtuluş Yolu) ismini verdiği bu eser halkımız arasında daha çok Mevlid-i Şerif olarak bilinmektedir.
 
Mevlid-i Şerif’te, islam tarihi kaynaklarına dayanılarak aktarılan şeylerin doğru olup olmadığı bir yana, Hz. Peygamberin doğduğu gece, bütün dünyayı etkileyen hadiselerin meydana geldiği tarih kitaplarında kayıtlıdır. Bunlar arasında Sava Gölü’nün kuruması, İranlı Ateşperestlerin bin yıl sönmeyen ateşlerinin sönmesi ve İran Kisarasının sarayının yıkılması dikkate değer hadiselerdir.
 
Peygamberimizin doğumunun sadece böyle menkıbevi boyutta değil, tüm insanlık açısından değerlendirilmesi yapıldığında, ne kadar önemli bir hadise olduğu görülecektir.
Öncelikle, 23 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede, başıbozukluklar içerisinde bocalayan, cahiliye yaşantısı içerisinde sürüklenen Arap toplumunun, medeni bir millet haline dönüşmesi bu kutlu doğumun bir neticesidir. Hz. Muhammed’in gayretleriyle gerçekleşen bu önemli olay, dünyanın geleceğini belirleyen, dünyaya yön veren bir medeniyetin doğuşunun zeminidir.
 
O meeniyet ki, temelinde insanların insan gibi yaşayabilme standartlarını barındıran, insanlığa insan olmayı öğreten bir harç ile yoğrulmuş, vahşi bir biçimde birbirlerini öldürerek hayatlarını sürdürmekten başka amaçları olmayan insanları, bir ülkü, bir ideal uğrudna bir araya getirerek, yüce duygular sahibi şahsiyetler haline dönüştürmüştür. Bütün bunlar o Kutlu Doğum’un neticelerinden başka bir şey değildir.
 
Aynı zamanda o kutlu doğum, yeryüzünde insanlığın sona yaklaştığının da habercisidir. Zira, Allah insanlığın başladığı ilk günü bir peygamberle Hz. Adem ile başlatmış ve insanlara yol gösterici rehber olarak en son tebliğcisini gönderdikten sonra kıyametin kopacağını, yani insanların yeryüzü hayatının bitip, ahiret hayatının başlayacağını bildirmiştir. En son peygamber aynı zamanda, en son uyarıcı, artık bir daha ne nebi ne de resul gönderilmeyecek. Bu iki anlama geliyor: Birincisi insanlık kemale ulaşacak; ikincisi insanlık yok olacak. Şu halde Hz. Muhammed’in doğumu, insanlığın sonunun başlangıcı olarak da ayrı bir anlam taşımaktadır.
 
Hz. Muhammed’in doğduğu bu gece Müslümanlar için daha pek çok anlamlar taşımaktadır. Bu mübarek gecenin bütün insanlığa, müslümanlara, Türk Milletine ve Kastamonulu hemşerilerime hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederek, herkesin kutlu doğum haftasını tebrik ediyorum.
27.03.2007

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ
 
 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=