Kardeşler Giyim  
 
  İHLAS SURESİ MEALİ, SEBEB-İ NUZULÜ, TEFSİRİ, GÜNÜMÜZE MESAJI 19.12.2018 16:33 (UTC)
   
 

İHLAS SURESİ MEALİ, SEBEB-İ NUZULÜ, TEFSİRİ, GÜNÜMÜZE MESAJI


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


AÇIKLAMA: İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de ya da Medine’de nazil olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.


MEALİ: “1. De ki: O, Allah birdir. 2. Allah sameddir. 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4. Onun hiçbir dengi yoktur.”


İNDİRİLİŞ SEBEBİ: Übey b. Ka’b’dan rivayet olunduğuna göre, Müşrikler, Hz. Peygambere gelerek: “Bize Rabbini tanıt” dediler. Bunun üzerine Allah bu sureyi inzal etti. Bu rivayete göre sure Mekke’de nazil olmuştur.

 

İbn Abbas’tan gelen bir başka rivayette, bir Yahudi topluluğu Hz. Peygamberin yanına gelerek: “Ey Muhammed, seni gönderen Rabbini bize vasfet” derler, bunun üzerine Allah bu sureyi gönderir. Bu rivayete göre de surenin Medine’de nazil olduğu görülmektedir.

 

İbn Kesir’in İkrime’den yaptığı rivayete göre: Yahudiler, biz Allah’ın oğlu Üzeryr’e tapıyoruz dediler. Hıristiyanlar da, biz Allah’ın oğlu Mesih’e tapıyoruz dediler. Mecusiler, biz aya ve güneşe tapıyoruz dediler. Müşrikler, biz putlara tapıyoruz dediler. Bunun üzerine Allah teala Resulüne: “De ki O, Allah  tektir” ayetini indirdi.


SUREDEKİ KAVRAMLARIN AÇIKLAMALARI:

AHAD: Ahad kelimesi, Arapça bir (1) demektir. Sayı olarak kullanılmadığında “tek” anlamına gelir.

 

SAMED: Arapça, sebat ve devam etmek, kastetmek, yönelmek anlamındaki “s-m-d” kökünden türeyen kelime “İhtiyaçları gidermek için başvurulan makam, hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık (Allah)” anlamına gelmektedir.

 

KÜFÜV: Arapça “eşit, benzer” anlamındaki “k-f-e” kökünden türeyen küfüv kelimesi “denk” anlamına gelmektedir.


TEFSİRİ: Sure, Allah’ın temel niteliklerini vasfetmek üzere gönderilmiş bir sure olarak; Allah’ın AHAD, yani tek, eşsiz olduğuna işaretle başlamaktadır. Devamında O’nun SAMED, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şeyin kendisine muhtaç olduğu bir varlık olduğu söylenilerek; böyle bir varlığın doğmak, doğurulmak gibi yaratılmışlara mahsus eksikliklerden uzak olduğu vurgulanmış; sonunda da yaratılmış, görünen, görünmeyen hiçbir varlığın kendisine eşit ve denk olamayacağı söylenilerek sure tamamlanmıştır.

 

Müfessirler özellikle ayetteki “doğmamış, doğurulmamıştır” kısmı üzerinde yoğunlaşarak, Yahudilerin Hz. Üzeyr’i ve Hıristiyanların Hz. İsa’yı Tanrı edinerek, onlara “ibnullah (Allah’ın oğlu)” demelerine karşı, Allah’ın oğlu olamayacağını, Allah’ın ne bir ana-babaya, ne de evlada ihtiyacı olmaksızın, bizatihi kendi başına var olmak zorunda olan Vacibü’l-Vucut olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Kur’an-ı Kerim’in başka ayetlerinde de bu hususa işaret edilmektedir. Nitekim En’am suresi 101 ayette: “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'durdenilerek, insanlara Allah’ın oğlu olamayacağı hususunda akli yönlendirmeler yapılmaktadır. Bir başka ayette: “De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar, Arş'ın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı”(İsra, 17/42). Allah’tan başka ilah olamayacağı, insanların aklına yönelik olarak ispatlanmaktadır.

 

Müfessirler aklen de her şeyi yaratan, hiçbir şeye muhtaç olmayan bir yaratıcının, kendisi gibi ilah olan bir oğlu olamayacağını istinbat etmektedirler.


GÜNÜMÜZE MESAJI: İhlas suresinin faziletleri ve değeri hakkında Peygamberimize izafe edilen pek çok hadis vardır. Bunların tamamını burada nakletmek imkanı yoktur, esasen bu amacımızın da dışındadır. İhlas suresi, indirildiği zamanda Allah’ın yüce ve münezzeh sıfatlarından bir kısmını insanlara gösterme işlevini gerçekleştirmiş, insanların bilerek ya da bilmeyerek Allah’a ortaklar koşmaları karşısında, O’nun nasıl bir yaratıcı olduğunu göstermiştir.

 

Bilindiği gibi, Peygamberimizin gönderildiği ve Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu dönemde insanlar Allah’ı unutmuşlar, Allah’ın dışındaki varlıklara tapınmaya başlamışlardı. Bu Allah’ı unutanlar arasında, Kur’an’ın Ehl-i Kitap dediği Yahudi ve Hıristiyanlar da dahildi. Çünkü onlar da saf olan tevhid inancını yitirmişler ve Allah’a ortaklar koşmak yoluyla şirke düşmüşlerdi. Peygamber ve Kur’an müşrikler, Yahudiler ve Hıristiyanlardan mürekkep bu insanlar topluluğu karşısında tevhidi vurgulamak, insanları Allah’tan başka ilah olamayacağı konusunda tam bir inanca sahip kılmakla karşı karşıya kalmışlardı.

 

Bu surenin günümüze mesajlarından biri işte bu tevhid konusudur. Geçmişte insanlar, mesela Hz. İsa gibi peygamberleri ilahlaştırırken, bir takım putlara Allah’a ulaşmak amacıyla tapınırken, günümüz insanları da önce kendi benliklerini, kendi nefslerini putlaştırmakta, paraya, kadına, dünya malına tapınmaktadırlar. Çoğu zaman Allah rızası denilen kavram ortadan kaldırılmış hale gelmektedir. İnsanlar menfaatleri olmaksızın bir taşı bile yerinden kıpırdatmamakta, kendi menfaatleri adına yalan söylemek, iftira atmak gibi çirkin işleri normal insan davrnaşı olarak görmektedirler.


Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=