Kardeşler Giyim  
 
  FELAK VE NAS SURELERİ, MEALİ, SEBEB-İ NUZULÜ, TEFSİRİ VE GÜNÜMÜZE MESAJI 19.12.2018 15:50 (UTC)
   
 

FELAK VE NAS SURELERİ, MEALİ, SEBEB-İ NUZULÜ, TEFSİRİ VE GÜNÜMÜZE MESAJI

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

FELAK SURESİ AÇIKLAMA: Felak suresi 5 ayettir. Kur'an-ı Kerim'de 113. suredir. Mekke yada Medine'de indiğine dair rivaayetler mevcuttur. Müfessirler Nas suresiyle birlikte nazil olduğunu söylemektedirler.

MEALİ:  De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrindeni düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı zaman haset edenin şerrinden, sabahın (Felak) Rabbine sığınırım.

NAS SURESİ AÇIKLAMA: Nas suresi 6 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in 114. suresidir. Ancak müfessirlerden 21. sırada nazil olduğunu söyleyenler vardır. Mekke'de mi yoksa Medine'de mi nazil olduğu konusunda kesin bilgi mevcut değildir.

MEALİ: De ki: Cinden olsun, insandan olsun, insanların kalplerine şüphe ve tereddüt sokan vesveseci ve sinsi (şeyanın) şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım.

İNDİRİLİŞ SEBEBİ: Müfessirler Felak ve Nas suresinin birlikte nazil olduğunu ve indiriliş sebebinin (sebeb-i nüzul) aynı olduğunu söylemektedirler. Müfessirlerin naklettiği bilgiye göre bu iki sure Peygamberimize ypıalan bir sihir sonucu olarak hastalanması sebebiyle gönderilmiştir. ancak bazı müfessirler, Peygamberimize büyü yapılamayacağın, böyle bir şeyi kabul etmenin Peygamberliğine nakısa getirmek olacağını söyleyerek, Peygambere büyü yapıldığına dair rivayetleri kabul etmemektedirler.

TEFSİRİ: Müfessirler, Felak ve Nas surelerinin birlikte nazil olduğunu düşündükleri için bu sureleri Allah'a sığınma sureleri olarak değerlendirmişlerdi. Surelerin başında geçen Felak ve Nas kelimelerinden dolayı bu ismi almışlardır. Nas suresinin baş tarafında sayılan insanların Rabbi, Meliki ve İlahı sıfatlarının, Allah ile insanlar arasındaki ilişki boyutlarına işaret ettiğini söylemektedirler. İnsanların Rabbi demek, Rab kelimesinden hareketle insanları eğiten, görüp gözeten demektir. İnsanların Meliki demek, onların dünya ve ahirete ilişkin işlerinde yöneticiliklerini yapanın Allah olduğuna işaret etmektedir. İnsanların İlahı ise, insanları yaratma konusunda hiç bir gücün Allah ile mukayese edilemeyeceğine işaret etmektedir.

Felak Suresinde öne çıkan kavram HASED'dir. Hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden Allah'a sığınmak bu surede tavsiye edilmektedir ki. Müfessirler, Hased'in müslümana yakışan bir tutum olmamakla beraber, hased edilene zararlarından söz etmektedirler.

Surede geçen "HANNAS" kelimesi: insanların güğüslerine vesvese veren, insan yada cinden varlıklar olarak surede açıklanmıştır ki, müfessirler bunun ŞEYTAN demek olduğunu söylemektedirler.

GÜNÜMÜZE MESAJI: Bu iki surede öne çıkan iki kavram HASED VE VESVESE'dir. Felak suresindeki hased kavramı, bir müslümanın, başka insanlar ve bilakis diğer müslümanlar tarafından kendisine yönelik hasdetle karşı karşıya kalması durumunda Allah'a sığınmasının önemini vurgulamaktadır. Hased, kendisinde olmayan bir takım nitelikler (para, mal, zenginlik, makam mevki vs.) dolayısıyla, bu niteliklere sahip olana karşı beslenen gizli kin olarak tanımlanabilir. Bir müslümana yakışan bir tavır olmamasına rağmen, insanların doğasında bulunan kıskançlık ve çekememezlik sebebiyle çoğu zaman müslümanlarda da hasede rastlanmaktadır. Hased edenin hasedi, hased edilen için kötü durumlara ve felaketlere yol açabilecek kadar zararlı olabilir. Bu sebeple kendisine hased edilen bir müslümanın daima hasetçilerin şerrinden Allah'a sığınması ve kendisini bu hususta Allah'a emanet etmesi kendisi açısından faydalı olacaktır.

VESVESE'YE GELİNCE: Gerek Kur'an'ın nazil olduğu dönemde, gerekse bugüne kadar geçen süreçte ve günümüzde, insanlar vesvese ile karşı karşıya kalmakta, bu vesveseleri kimi zaman Allah'ı inkar mertebesine kadar ulaşmaktadır. Bu surede vesvesenin insan gibi görünen ve cin gibi görünmeyen şeytanlardan kaynaklandığına işaret olunmaktadır. Bu tür şeytanlardan korunma yolu olarak ise Allah'a sığınmak emredilmiştir.

Allah'a sığınmanın ne şekilde olacağı ise çeşitli ayetler ve hadislerde gösterilmiştir. Nitekim Arapça "istiaze" denilen Allah'a sığınma eyleminin en güzel örneğini Hz. Peygamber, Hicret esnasında Hz. Ebu Bekir ile birlikte Sevr mağarasına sığında göstermiştir. Hz. Ebu Bekir, müşriklerin kendilerini yakalayıp, Peygamberi öldürebilecekleri endişesini taşırken Hz. Peygamber "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" (Tevbe, 9/40) diyerek Allah'a sığındığını gösteriyordu.

Allah'a sığınmanın en güzel yollarından birisi DUA'dır. Dua, insanın hem kendisi, hem de müslüman din kardeşleri adına Allah'a yalvarması demektir. Nitekim "..onlar için dua et, Çünkü senin duan onlar için sukunettir" (Tevbe, 9/103) buyurularak duanın etkisi Kur'an'da açıkça gösterilmiştir. Bir başka ayette de : "
İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak (o zararın giderilmesi için) bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi" (Yunus, 10/12) buyurularak, insanların başları dara düştüğünde Allah'a sığınmak için dua ettiklerine, fakat sıkıntıdan kurtulduktan sonra Allah'ı unuttuklarına işaret edilmektedir. Aynı şekilde Kur'an'da Hz. yusuf'un, Hz. yakub'un dualarından bahsedilmekte, onların Rablerine sığınmaları gösterilerek Müslümanlara Allah'a sığınmanın yolu öğretilmektedir.

Dua gerçekten de insan için hem psikolojik olarak, hem de maddi olarak pek çok faydaları olan bir dini öğretidir. ancak duanın zamanlaması çok önemlidir. Zira, insan başı darda kaldığında dua ettiğinde karşılığını göremeyebilir. Nitekim mutasavvıflar şöyle bir hikaye anlatırlar: "Bir gün bir delikanlı yolda yürürken, karşısına bir asma köprü çıkar. Köprünün sallanması çok hoşuna gider ve türkü söyleye söyleye köprüden geçer. Arkasından yaşlı bir adam gelmektedir. Köprüye gelince, köprünün sallanmasından korkuya kapılır ve Allah'a dua etmeye başlar. Fakat, adam ne kadar dua ettiyse de köprü yıkılır ve yşalı adam aşağıda akan sulara kapılarak ölür. Her ikisinin geçmesine de şahit olan bir ehl-i hak, Allah'a niyaz ederek bunun hikmetini sorar: Ya Rabbi, önden geçen pek kabadayı bir biçimde geçti, onu suya düşürmedin de, arkadan gelen o kadar dua etmesine rağmen onu niye suya düşürdün" diye. Allah'tan nida gelir: "Önde geçen köprüye gelene kadar beni anarak geldi, beni unutmadı. Köprüde de ben onu unutmadım. Arkadan gelen köprüye gelene kadar beni hatırlamadı. Köprüde de ben onu hatırlamadım".

Her ne kadar hikaye bir menkıbe türü olsa bile bize verdiği mesaj: Köprüye gelmeden Rabbimizi hatırlamamızdır.

Bir gün Hz. Muhammed sahabeye: "Kendinize günahsız bir ağızla dua edin" buyurdu. Bunun üzerine ashabtan bazıları "Ya Rasulallah, hepimiz günahkar kullarız, Kendimiz için nasıl günahsız bir ağızla dua edebiliriz?" diye sordular. Hz. Peygamber de: "Senin kardeşin, kardeşinin senin için yaptığı dua, günahsız bir ağızla ypaılan duadır" cevabını verdi.

Bu hadisin işaret ettiği gibi ey Müslüman din kardeşlerim. Birbirimizi dualarımızdan eksik etmeyelim.

Bu surelerle ilgili olarak işaret edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da Dua-Tevekkül ilişkisidir. Tevekkül kelimesi sözlük anlamı itibariyle vekil kılmak demektir. Fakat ıstılahi bir terim olarak çoğu zaman yanlış bir şekilde, yaptığımız yada yapacağımız işlere Allah'ı vekil kılmak olarak yorumlanmaktadır. Halbuki Peygamberimizin yorumuyla tevekkül, önce yapılması gerekenleri yapmak, bundan sonra işi Allah'a havale etmektir. Yanlış tevekkül anlayışının yol açtığı olumsuzluklar sayılamayacak kadar çoktur. Öncelike bu tür bir anlayış tembelliğe yol açmaktadır ki, bir müslüman için tembellik çok olumsuz bir tutumdur.

Bu sure hakkında bu aktarılanlardan başka bildiği olan kardeşlerim yorumlarıyla katkı sağlarlarsa herkes için daha faydalı oalcaktır. Ayrıca, surenin günümüze mesajı konusunda fikri olan varsa Allah rızası için eklesin

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN
İ.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=