Kardeşler Giyim  
 
  KUR’AN-I KERÎM’DE İLME VERİLEN DEĞER 19.12.2018 16:03 (UTC)
   
 

KUR’AN-I KERÎM’DE İLME VERİLEN DEĞER


                   Kur’an’ın muhtevasına baktığımızda onun : 1. İnsanın ve diğer varlıkların yaratılışlarından (ontoloji/varlık bilimi); 2. Bilim ve bilim elde etme yollarından; 3. Dinden, din-dünya ilişkisinden ve Hz. Muhammed’e kadar, geçmişte gönderilmiş bütün dinler ve peygamberlerden; 4. İtikadi esaslardan, yani Allah'a imandan ahirete imana, ondan batıl inançlara kadar bütün inanç biçimlerinden; 5. İbadetlerden; 6. Ahlaktan, yani insanın kendisine karşı tutumundan başkalarıyla ilişkilerine, ondan da Allah'la ilişkilerine kadar bütün ahlâkî davranışlarından; 7. Toplum düzeni ve hukuktan; 8. Aile hayatından; 9. Anayasal düzenlemelerden; 10. Ekonomiden; 11. Siyasetten; 12. Savaş ve barıştan; 13. Geçmiş peygamberlerin ve milletlerin kıssalarından bahseden bir kitap olduğunu görmekteyiz.
                Allah'ın son dini İslâm Dini’nin ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerîm’de akla, ilime ve ilim adamına verilen değeri gösteren bir çok ayetin yanında, insanın aklını kullanmasına yönelik daha pek çok hüküm bulmak mümkündür
[1]
                Bütün bu ayetlerin tamamından Allah'ın Kur’an vasıtasıyla insanların aklına hitap ettiği sonucunu çıkarmak zor değildir. Kur’an-ı Kerîm’de 275 yerde “düşünmüyor musunuz?, akletmiyor musunuz?” şeklinde insanları düşünmeye yöneltici mahiyette sorular sorulur; 200 yerde bizzat düşünme, tefekkür ve kafa yorma; 12 yerde ibret alma emredilir
[2]       
                 Bütün bunlar insanın aklını kullanarak hayatını düzenlemesine yönelik hükümlerdir. Yine bütün bunlardan Allah'ın Kur’an’da, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu gerçekleştirmek için, hür irade ve aklı ile yaratanını, yeryüzünde varoluş maksatlarını bilerek hareket eden kamil insan olmasını amaçladığı sonucu çıkarılabilir. Bu kamil insanlardan, yine kamil bir toplumu oluşturarak, bilerek, düşünerek, akıllarını kullanarak, kendi iradeleriyle inanan insanlardan oluşan bilinçli bir toplum meydana getirmek istediği söylenebilir.  Şu halde Kur’an-ı Kerîm’in, insanların akıllarını kullanan, düşünebilen, bilinçli fertler olarak kamil toplumu meydana getirmelerini sağlamak hedefini gösterdiği kabul edilebilir.
                Kur’an’ın insanların akıllarına hitap eden bir kitap olduğunu yine Kur’an-ı Kerîm’den öğrenmekteyiz :
                 “... insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için sana da bu; Kur’an’ı indirdik. Umulur ki düşünüp anlarlar” (Nahl, 16/44)
                 Bu ayetin yorumunda müfessirler genellikle Peygamberin, Kur’an karşısındaki açıklayıcı konumuna işaret etmektedirler[3]<Gerçekten de ayette buna işaretler vardır, fakat bunun kadar önemli olan diğer bir nokta daha vardır ki, müfessirler buna dikkat çekmemişlerdir, oda “ma nüzzile ileyhim” ibaresinden anlaşılacağı üzere Peygambere indirilen Kitab’ın içeriğinin insanları ilgilendirmesidir. Bundan çıkarılacak husus sadece Hz. Muhammed’e indirilen kitabın muhtevasının insanları ilgilendirmesi değildir, ayrıca “litübeyyine li’n-nâsi”, ibaresi yani “insanlara açıklaman için” cümlesinden anlaşılan husus peygamberin açıklayıcılığı ve insanların da bunu düşünmesidir. Kısaca Kur’an’ın peygambere insanların düşünüp anlamaları için gönderilmiş olduğu, bu ayetin temel mesajlarındandır.
               Bu mesajı dile getiren bir başka ayet de şöyledir :
                “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik” (Yusuf, 12/2).
                 Bu ayetin yorumunda Elmalı’lı “innâ enzelnâhu Kur’ânen `Arabiyyen” “Muhakkak ki biz, onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik”, yani yalnızca manasını değil, lafzını da Arabî olarak vahy-i metluvv olarak indirdik. “Lealleküm ta`kilûn”, “Ki aklınızı kullanıp anlayasınız diye” iyi anlayasınız veya aklınızı kullanasınız da... bunun Allah'tan olduğunu bilesiniz”[4] şeklinde verdikten sonra dipnotta şu açıklamayı yapmaktadır : “Bundan anlaşılır ki Kur’an’ın manası iyi anlaşılmak ve içindeki manalar iyice ve derinden derine düşünülmek için indirilmiştir. Onun böyle anlaşılması Allah'ın isteğidir”[5] Devamında Kur’an’ın başka dillere çevirisinin Kur’an sayılıp sayılmayacağını tartışmaktadır. Fakat, bizim için önemli olan nokta Kur’an’ın Arapça olarak indiriliş sebebinin, onun anlaşılması için Arapça indirilmiş olmasıdır. Bir de burada “a-k-l” fiilinin muzari babında yani geçişli olarak kullanılmış olması önemlidir yani “akletmek, düşünmek” şu halde Kur’an’ı anlamak insanların görevidir, fakat onun hakkında düşünmek de ve bunun için aklının kullanmak da aynı derecede önem arz etmektedir.        
                Kur’an-ı Kerîm’de yer alan ilmin değeri ve ilme teşvikle ilgili ayetlerden bazıları da şunlardır : 
                “...eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun”
[6]
                “Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana O’nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur’an’ı (okumakta) acele etme ve “Rabbim, benim ilmimi artır” de”
[7   
                  “... Deki : hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür”
[8]
                  “Allah, içinizden iman edenleri yükseltir. Kendilerine ilim verilenler için de dereceler vardır”
[9]
                  “İşte biz bu misalleri veriyoruz. Bunları ancak alimler  anlar”
[10]
                   “Allah, kendisinden başka, ibadete müstehak bir varlık olmadığını delillerle açıkladı. Melekler ve ilim sahipleri de, adalet ve hak üzere durarak buna iman ettiler. O’ndan başka hiç bir ilah yoktur; O azizdir, Hakimdir”
                 Bu ayetin yorumunda Gazali şöyle demektedir : “Dikkat edilirse, bu ayet-i kerimede Allah Teâlâ hazretleri önce kendi zatından başlayarak birliğine, kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Sonra melekleri ve daha sonra da alimlerin şahadetini ifade buyuruyor. Bu da ilmin ve alimin büyüklüğünü gösteren en kuvvetli delil olsa gerek”

Bakara, 2/219, 242, 269; Al-i İmran, 3/126; Yunus, 10/100-101; Ra`d, 13/3-4; Sâd, 38/28; Haşr, 59/21; Nuh, 71/12-20; Tarık, 86/5;Gaşiye, 88/17-20.

Fığlalı, Etham Ruhi, Çağımızda İtikâdî İslâm Mezhepleri, İzmir, 1986, 21-22.

 İbn Kesîr, Tefsîru Kur’âni’l-`Azîm (Hadislerle Kur’an-ı Kerîm Tefsiri), çev. Bekir Karlığa-Bedrettin Çetiner, İstanbul, 1985, IX.4502; Konyalı Mehmed Vehbi, Hülasâtü’l-Beyân (Büyük Kur’an Tefsiri), İstanbul, ts., VII/2830-2831;  Bilmen, Tefsir, IV.1783;

Yazır, Tefsir, V.30-31.

 Yazır, Tefsir, V.31.

 Nahl, 16/43.

Taha, 20/114.

Zümer, 39/9.

Mücadele, 58/11.

Ankebut, 29/43.

Al-i İmran, 3/18.

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=