Kardeşler Giyim  
 
  KUR'AN'I KERİM'DE EBEDİ YURDUMUZ OLAN CENNET 19.12.2018 16:01 (UTC)
   
 

KUR'AN'I KERİM'DE EBEDİ YURDUMUZ OLAN CENNET

Geçici dünya hayatımız için yaptırmayı arzu ettiğimiz evimizin semtini ve plânını uzun uzadıya düşünür dururuz. Coğrafya kitaplarını alır, sadece kendi yurdu­muzu tanımaya çalışmakla kalmaz, ta Amerika'yı, Avustralya'yı öğrenmeye, tanımaya kalkarız. Bunun gerekli olduğuna da inanırız. Pekiyi ya ebedi yurdumuz olan cenneti? Cenneti ta­nımaya, Avusturalya'yı tanımaktan daha mı az ihtiyacımız vardır? Bir zamanlar, bu konu beni iyice düşündürmüştü. Elime bir coğrafya kitabı aldım, bir memleketi açtım; o memleketle ilgili büyük başlıkları bir kâğıda yazdım, sonra Kur'ân-ı Kerîm'i açtım, il­gili âyetleri aramaya koyuldum. Şu sonuçlara vardım:

1. Cennetin yüzölçümü ve sınırları: Âl-i İmran Sûresi'nin 123 ve Hadîd Sûresi'nin 21. âyetlerinde bu konuda bilgi verilmektedir. Yalnız bu âyetlerde cennetin sadece eni, genişliği, gökler ile yer birbirine eklendiği zaman nasıl bir alan meydana gelirse işte o kadardır ve Cennet hâlihazırda Cenâb-ı Mevlâmız tarafından yaratılmış olup içinde ebedî kalacak sahipleri için bekletilmektedir.

2. Cennetin iklimi: Dehr Sûresi'nin 13. âyetinde anlatılıyor. Bu âyete göre, Cennette ne yakıcı bir güneş, ne de üşütücü, dondurucu bir zemheri soğuğu vardır. Cennetin ik­limi, ruhu ve bedeni okşayan pek hoş bir iklimdir. Ra'd Sûresi'nin 35. âyetinde, Cennette devamlı bir gölgenin, huzur verici bir serinliğin mevcudiyeti de bildirilmekte­dir.

3. Cennetin akar suları ve pınarları: Muhammed Sûresi'nin 10. âyetinde haber veriliyor. Cennetin, berrak tatlı su, süt, şurup ve bal şeklinde akan dört büyük nehri vardır. Muhtelif âyet­lerde de Cennet anlatılırken, "altından(aralarından) ırmaklar akan" ifâdesine sık sık rastlanıyor. Birçok âyete göre Cennet, sanki şarıl şarıl suların aktığı yeşillikler diyarıdır. Namazlarda sık sık okuduğumuz "İnnâ A'taynâ" ya ad olan "Kevser" Cennetin büyük havuzunun da adı­dır. Yalnız bu kelime nehir olarak da açıklanmıştır. Hamdi Yazır merhum, "Kevser" ke­limesi için "Cennete mahsûs bir nehir adıdır ki, Cennetin bütün ırmakları ondan mey­dana gelir." şeklindeki bir tefsiri naklediyor.

Cennette ayrıca kaynak sularından da bahsediliyor. "Ayn" ve bunun çoğulu olan "Uyun" ve "Mein" kelimeleri Cennetteki gözeleri ve kaynak sularını ifâde eder. Demek, güzelim yeşilliklerin arasından yayla suları gibi berrak soğuk sular çıkmakta, yeşillikli, çiçek kokulu dağları insana hatırlatmaktadır. Ayrıca bu sular, Cennet ehli tarafından ne tarafa istenirse o tarafa doğru fışkırtılabilmektedir. Dehr Sûresi'nin 6. âyetinde şöyle buyruluyor: "bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler, istedikleri yere de, fışkırtarak akıtırlar."

Kur'ân'ı Kerîm'de, Cennet sularının bazı özellikleri ve güzelliklerinden de bahsolunmuştur. Meselâ Dehr Sûresi'nin 17. ve 18. ayetlerinde. "Orada, zencefil karışık bir kâse ile içirilirler. O pınara "Selsebil", (tatlı su) denir. Bu suların insana serin­lik ve hoş bir lezzet veren bir nevi baharata benzer katkıları vardır. Mutaffifûn Sûresi'nde "Rahîk-ı Mahtûm" denen bir cins şurubdan bahis vardır ki, özel kaplar içinde ve ağzı mühürlü olup, bu suretle tertemiz bir vaziyette sahibine sunulmaktadır. Bu şurubun son içiminde ise lezzetle beraber, misk kokusu vardır. Dil bu lezzeti tadar­ken, koku alma duygumuz da onunla birlikte misk kokusu ile mest olacaktır.

Cennetin su kapları da muhtelif sûrelerde tasvir buyrulmuştur. Meselâ Gaşiye Sûresi'nin 14. âyetinde, "orada -yanlarına- konulmuş kadehler vardır"; Nebe' Sûresi'nin 34. âyetinde "Dolu dolu kadehler var" buyrulurken; Dehr Sûresi'nde şu açıklamalar yer alıyor: "İyiler karışımı kâfur olan bir kadehten içerler." Bu sûrenin 15. ve 16. âyetlerinde bu kaplardan şöyle bahis var: "Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten kaplar ki, onları türlü ölçü ve biçimlere koymuşlardır."

4. Cennette yiyecek ve giyecekler: Cennette gıda maddesi olarak hep şuruplar, özel lezzeti olan sular ve meyvelerden başka, ekmek gibi gıdalardan bahis yoktur. Yalnız Vakıa Sûresi'nde Cennetlilerin canları­nın çektiği kuş etinin bile mevcudiyeti anlatılmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır, Cennetle il­gili bu âyetleri tefsir ederken; cennette yenilecek, içilecek şeylerin beslenmek için değil de lezzet almak için olduğunu açıklıyor. Kuran-ı Kerim’in bütününe serpiştirilmiş olarak üzüm, hurma, nar, muz, kiraz, et ve kuş eti gibi nimetler geçmektedirler. Kur’ân’ı Kerîm'de cennette giyim eşyası olarak "sûndüs" denen ince ipek ve "istebrak" denen kalın ipek geçiyor. Bu kelimeler bazı âyetlerde "yeşil" sıfatı ile nitelendi­rilmiş, "yeşil ipek" şeklinde, bazı âyetlerde de "harir" sadece ipek olarak zikredilmiş bulunmak­tadır.

5. Cennet Evleri: Kur'ân'ı Kerim'de Cennet evleri, birer köşk, birer saray, birer villâ, birer malikâne şeklinde tasvir olunmaktadır. Bu binalar en güzel en şen yerlere ku­rulmuşlardır. Yerleri ve yapıları birbirlerinin ihtişamı ve güzelliklerini arttırmaktadır. Cennet köşkleri hakkında bigi edinmek için şu âyetlerin tefsirlerini okumalıyız: (Furkan, 75; Zümcr, 20; Ankebut, 58; Sebe, 37; Tevbe, 24,72).

Yine Tecrîd-i Sarih Tercümesinin 9. cildinde 1341 numaralı hadîsi şerîfte, Peygamber Efendimizin rüyasında Cennette Hz. Ömer'e ait bir köşkü gördüğünü haber verdiği bildirilmektedir.

Kur'ân'ı Kerîm'de cennet köşklerinin tefrişi, yani sergilendirilmesi ve döşenmesi hakkında da bilgi verilmektedir. Cennet tasvirleri arasında yer alan "erâik" kelimesi, gelin-güveyin zifaf odası için hazırlanmış, süslenmiş koltukları ifâde eder. “Fürûş” keli­mesi, döşekler demektir. Bu döşeklerin tasviri de yapılmış; içlerinin kalın atlasdan ol­duğu ifâde edilmiştir. Gâşiye Sûresi'nin 13, 15, 16. âyetlerinde, dekorasyonu meydana getiren malzemeler şöyle tamamlanıyor: "Orada yükseltilmiş tahtlar, dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır." Cennet köşkleri ile ilgili olarak Riyâzu-s Sâlihîn'in 2. cildinden 632 ve 711 no’lu hadisleri okuyup üzerlerinde düşünmemiz de faydalı olacaktır.

6. Cennette aile hayatı: Cennet konusunda merak edilecek bir nokta da; acaba baba, anne, çocuklar, karı-koca bir araya gelecek ve buluşup görüşecekler midir? Buna Ra'd Sûresi'nin 23, 24 ve 25. âyetleri ile Tür Sûresi'nin 17-22. âyetlerinde açıklama getirilmiştir. Buna göre, cen­nette baba, evlât, karı-koca gibi aile fertleri birbiri ile görüşecektir. Hatta hepsinin dere­cesi aynı olmasa bile, derecesi yükseklerde olanları taltif için diğerleri onların yanına yükseltilecektir. Orada ayrıca dost ve ahbablar da görüşüp konuşacaklardır.

Cennetin üstün, ruhî, manevî ve zevkî gıdalarından birisi, yüksek mevki sahip­leri ile bir arada bulunmaktır. Orada yüksek mevki sahipleri Peygamberler olduklarına göre, onlarla da buluşulacaktır. Ayrıca şehitler ve sıddıklar mertebesine yükselmek de mümkün olacaktır. Tecrîd-i Sarih Tercümesi ve şerhinin 1348 numaralı hadîsinde, bu konu yer almaktadır.

Aynı şekilde cennetteki karı-koca hayatı, eğelenmeler, sevişmeler de zevk içindir. Çünkü cennet nesil yeri, çoğalma, çoluk çocuk kazanma yeri değildir. Cennet hanımları hakkında muhtelif sûrelerde bilgiler bulunmakla beraber, Rahman, Vakıa ve Nebe', sûrelerinde bunlar hakkında daha etraflı tanıtmalar ve tasvirler yapılmıştır. Bu sûrelerde cennet kadınlarının yaşları, cazibeleri, kocalarına karşı cilveleri ve bağlılıkları, temizlik­leri, nezâket ve edepleri, ruhu okşayan bir üslûpla dile getirilmektedir.

Ayrıca Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhinin 9. cildinde yer alan 1342 ve 1343 numaralı hadîsler de cennet hanımlarının hallerini tasvir ediyor. Bu iki hadîste, cennetle il­gili daha başka önemli bilgiler de vardır.Yasin Suresinin 56. Ayetinde de şöyle buyrulmaktadır:’’ Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde, tahtlarına kurulurlar.’’

7. Cennette ağırlanma ve ikram: Cennette yapılan hizmetler, ikramlar, izzetler, insana devamlı olarak misafirlikte gördüğü ikram hissini verecektir. Cennetin en iyi bir konaklama yeri olduğu âyetlerde belirtilmiştir. Sık sık misafire yapılan ikram şeklinde, cennet ehline ikramlar yapılacağı anlatılmaktadır (Âl-i İmrân, 198, Secde, 19 Fussilet. 32).

Cennetlilerin ağırlanacağı yerler olarak 8 ayrı bölümden bahsedilmektedir. Kur’an’ı Kerim’de sık geçen “Adin” ve “Firdevs” Cennetleridir. İnsanlar, kulluk dereceleri ve Allah nezdindeki değerlerine göre bu özel mevkilerden birinde ağırlanacaklardır. Meselâ Kehf Suresi’nin 107 ve 108. ayetlerinde şöyle buyurulur: “Onlar için bir ağırlama yeri olarak Firdevs Cennetleri vardır. Oradan, yani Firdevs Cennetleri’nden hiç ayrılmak istemezler.” Cennette ağırlanmanın sonsuz olarak devam edeceğinin bildirilmesi, dünyada olduğu gibi geriye alınmayacağının müjdelenmesi, Cennet ehlinin mutluluklarını kat kat artırmış olacaktır.

A'raf Sûresi'nin 43-51 âyetlerinde cennet ehli ile cehennem ehlinin birbiri ile gö­rüşeceklerine ve cehennem ehlinin, cennetlilerden medet umacağına dair bilgiler var. Bu âyetlerin tasvir ettiği bu tabloyu ve A'raf ehlinin vaziyetini de tefsirlerden görmeliyiz.

Cennette cismânî ve maddî nimetler tasvir edilirken, hayatımızda ne olduğunu hiç duymadığımız, bilmediğimiz gözümüzü ve gönlümüzü doyuracak, bizi tatminlerin en büyüğüne ulaştıracak daha nice nimetlerin bulunduğunu da âyetlerde ve hadîslerde oku­maktayız (Zuhruf, 71; Rıyazu's Sâlihîn, 1913 nolu hadîs, Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi: 17-20; 10 Kere 40 Hadis, 21, 40, 32 no’lu hadîs).

Kur'an-ı Kerîm'de cennet nimetleri bu kadar canlı ve teferruatlı bir şekilde ortaya konduğu halde, gene de Dehr Sûresi'nin 20. âyetinde şöyle bir hülâsa verilmiştir: "Cennette nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün."

Cennete giren herkes, yerini arayıp sormadan dünyadaki evi gibi rahatlıkla bulabilecektir. Muhammed Sûresi'nin 6. âyetinde şöyle buyruluyor: "Allah, onları dünyada iken kendilerine tarif ettiği cennete sokacaktır." Cenneti, Kur'an-ı Kerîm'in tanıttığı ve tarif ettiği ölçüde öğrenmemiz gerektiğini de bu âyet belirtmektedir.

8. Allah’ı görmek: Yaşanmadıkça mahiyeti bilinmeyen en heybetli, en sevinç ve heyecan verici olay Allah’ı görmektir. Cennetliler, Allah; mekândan münezzeh olduğu halde, Cennetten O'nu göreceklerdir. Buna Yûnus Sûresi'nin 26. , Leyl Sûresi'nin 7. ve Kıyame Suresi’nin 23. âyetlerinde işaret olunmuştur. Peygamberimizin "Siz Rabbinizi dolunay şeklindeki ay'ı gördüğünüz gibi görecek­siniz." Hadîsi de delildir. Akâid kitaplarımızda da, Rü'yetullah'ın (Allah'ı görmek) dini­mizce hak ve sabit olduğu anlatılmıştır. Muhakkak ki kelimelerin ifâde etmekten âciz olduğu bu hal, bizi mutlulukların en üstününe ulaştıracak, işte o zaman yaratılışımızın asıl mânasını anlamış bulunacağız. Dünyadaki kulluk derecemizin ölçüsünde, Cenâb-ı Mevlâmızın cemâli ile şereflenmekten zevk alacağız. Elmalılı Hamdi Yazır merhum, Dehr Sûresi'ni tefsir ederken, zaman zaman kendi bilinen üslubunun dışına çıkıyor, dün­yayı mı yoksa âhireti mi anlattığını unutuyor. Cennet şarabını anlatırken, birden bire ilâhi aşk şarabını anlatmaya dalıyor. İnsan bu sûrenin tefsirini okurken, Hamdi Yazır merhumu, huriler ve köşklere karşı Cenâb-ı Hakkın cemâlini dileyen Yûnus Emre hava­sında görmeye başlıyor. Bunun için Dehr Sûresi'ni etraflıca incelemeliyiz, anlamadığı­mız ifâdeler ve terkipler varsa öğrenmeli ve bu sûreyi devamlı olarak bir kaç günde bir okumalıyız.

Çünkü bu sûrenin evvelinde, cehennemlikler için hazırlanan alevli ateş, zincirler, demir halkalar hatırlatılıyor. Mü'minlerin cehennem karşısında dehşet duymaları gerek­tiği ifâde olunuyor; sonra cennet tasvirlerine başlanıyor. Zâten cennet ve cehennem kar­şısında korku ile ümit arasında bulunmak esastır.

Mü'minler, Allah'ın rahmetini uman cennetini isteyen ve azabından korkan kim­selerdir. Efendimiz "Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir." (Riyazu's Sâlihîn; 448 nolu hadîs) buyurmuştur.

9. Dünyamızı Cennete benzetmek: Bu konuyu bitirirken, son olarak şu hususu hatırlatmak isterim: Kur'an'ı Kerim'den cennet tasvirlerini incelemenin bir önemi de şudur: Cennet tasvirleri bize ebedî yurdumuzu tanıtırken, bir mü'minin dünyasını da tasvir et­mektedir. Mü'minin dünyası da âhireti, cenneti kadar güzel ve düzenli olmalıdır.

Dünya, cennetin bir teşhir salonu gibidir. Dünyadaki her şey, her nîmet cennetteki benzerlerini göstermektedir. Fakat bir taraftan da cennet, dünyanın numu­nesini vermektedir. Elmalılı Hamdi Yazır merhum, Bakara Sûresi'nin 25. âyetindeki "Müteşâbihen" kelimesine dayanarak, mü'minlerin aile ve cemiyet hayatlarının aynen cennet hayatına benzemesi gerektiğini açıklıyor. İslâm diyarının pırıl pırıl, tertemiz, her tarafı yemyeşil, insanları edepli ve nezaketli, her tarafından şarıl şarıl sular akan, her ta­rafı huzur kokan bir yurt olması gerektiğini bu âyetin mânasından çıkarıyor. Bir de Rahman Sûresi'nin 46. âyeti olan "Rabbinin makamından (insanların hesap vermek üzere durdukları yerden korkan kimseye) iki cennet var." Mealindeki âyetin tefsirinde, bu iki cennetten birisinin dünya cenneti, birisinin âhiret cenneti olduğunu bir kısım müfessirlerin ileri sürdüğünü anlatıyor. Kendi ifâdeleri şöyledir: "Dâr-ı İslâm dediğimiz müslüman vatanı da böyle olmak (yani cennet gibi olmak) lâzım gelir. Âyet "müteşâbihen" kaydı ile buna da işaret etmiştir. İnsanların hepsi Allah'tan korkmuş ve ona göre amel etmiş olsa­lardı, dünyamızın her tarafı bir cennet kesilirdi" (Elmalılı Tefsiri, c. l, s. 275, 277).

10. Cennet – Cehennemin mahiyetleri: Kur’an’ı Kerim’de cennetle ilgili olarak bu kadar geniş bilgi verilmesine rağmen gene de bu konudaki ayetler, müteşabihattan sayılmıştır. Çünkü bu bahsedilen şeylerin mahiyetlerini, özelliklerini bilememekteyiz. Âhirete iman konusu gayba iman esasına dayanır.

Âhiretle ilgili âyetlerin üslup hususiyetleri de dikkat çekicidir. Cennet ve cehen­nemi anlatan, buralara girecek olanların sözlerini nakleden âyetler hep geçmiş zaman kipinde kullanılmaktadır. Meselâ Fâtır Sûresi'nin 34. âyetinde, cennete girecek olanların büyük bir sevinç içinde, heyecanla şöyle diyecekleri bildirilmiştir: "Dediler ki: Bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun, doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok karşılık verendir." Görüldüğü gibi "diyecekler" yerine, geçmiş zaman kipiyle "dediler ki" kul­lanılmıştır. Müfessirlerimiz bunun için "Tahakkuku vukuuna binâen", gelecek zaman yerine geçmiş zaman kullanılmıştır, diyorlar. Bunun mânası; Allah nezdinde olacak şey­ler olmuş gibidir. Bunun için Cenâb-ı Mevlâmız âhirette olacak şeyleri olmuş gibi an­latmaktadır.

Kur'ân-ı Kerim âhiretin varlığının aklen isbat edilebileceğinin pek çok misâllerini veriyor. Sık tekrarlanan bir benzetme, öldükten sonra dirilmeyi ilkbaharda bitkilerin, çiçeklerin, ağaçların canlanması örneğiyle açıklıyor. Bir ahiret, bir hesap gününün geleceği yukarıda işaret edildiği gibi aklen zorunludur. Eğer bir adalet, bir hesap günü olmasa, iyilik sahipleri mükafatlarını, zalimler cezalarını görmeyecekti. Bunu Allah’ın verdiği vicdanımız ve aklımız kabul edemiyor. Ahiret, cennet, cehennem konusunda tutumumuz şu olmalıdır: Bu konuda Kur'ân'ı Kerîm ve hadîsi şeriflerin açıkça bildirdiklerine gönülden inanırız. Fakat bildi­rilmeyen şeylerin peşine düşmez, lüzumsuz sorular ve tecessüslerle zaman öldürme yo­luna gitmeyiz. Biz, bu kısa sohbet yazımızda cennetle ilgili genel çizgilere dikkat çekmeye çalıştık.

NOT: İsteyen, bu sohbet yazısını çoğaltıp dağıtabilir. 

Prof. Dr. Ahmet Coşkun
Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesi
Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
KAYNAK:  http://www.ahmetcoskun.com/index.php?
option=content&task=view&id=11
 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=