Kardeşler Giyim  
 
  KISSALAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 19.12.2018 15:16 (UTC)
   
 

 

KISSALAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

·        Hz. Âdem’in eşinin adı nereden gelmektedir?

·        Kur’an’ı Kerim’de eş manasına “Zevcüke” olarak tanımlanan Hz. Âdem’in karısının ismi; İslam kaynaklarında, Tevrat’tan alınan Havva ismi ile belirtilmiştir.”Ve karısının adını Havva (Hayatı olan) koydu.” Tevrat / Tekvin / 3. Bab;2

·        Hz. Havva nasıl yaratılmıştır?

·        Kur’an, İlk yaratılan insan olarak Hz. Âdem’in ismini vermektedir. Ondan da eşini yarattığını beyan eder. Tevrat’ta ise Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden Hz. Havva’nın yaratıldığı ifade edilmektedir. “Onun kaburga kemiklerinden birini aldı. Ve yerini etle kapladı... Rab Allah, Adam’dan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yarattı.” Tevrat / Tekvin / 2.Bab;21-22

·        Nuh peygamber kaç yıl yaşadı?

·        Nuh peygamber Kur’an ve Tevrat kayaklarına göre 950 yıl yaşamıştır.

·        Gog Magog nedir?

·        İncil’de ismi geçen Gog ve Magog; Hristiyan teolojisine göre kıyamet savaşlarını çıkartacak olan bir topluluktur. Kudüs yakınlarındaki Mageddon vadisi denilen yerde kıyamete yakın çıkacağına inanılan Gog ve Magog; Kur’an’da Zülkarneyn kıssasında geçen Yecüc ve Mecüc’ün, karşılığı olarak gözükmektedir.

·        Nuh’un@ kaç çocuğu vardı?

·        Nuh peygamberin Tevrat’a göre üç çocuğu vardır. Kur’an bir oğlunun tufanda boğulduğunu belirtmektedir. Her iki kaynağın toplamına göre Nuh’un dört çocuğu vardı.

·        Hz. Adem ve Havva’ya yasak edilen ağaç hangi ağaçtır?

·        Cennette yaşayan Hz. Âdem ve Havva’ya yasak edilen cennet ağacının vasfı hakkında Kur’an ve Tevrat ve diğer kaynaklarda açık bir ifade yoktur. Cennet ağacı hakkında rivayetler muhteliftir.

·        Nuh peygamberin çocuklarının adları nelerdir?

·        Tevrat’a göre adları; Ham, Sam, Yafet’tir. İslam kaynaklarına göre tufanda helâk olan oğlunun adı ise Yâm’dır

·        Hz. İbrahim nerede doğmuştur?

             Tevrat’ta yer alan ifadelere 
              göre Hz. İbrahim,  
              tarihte 
Mezopotamya olarak 
              adlandırılan, bu günkü 
              Irak  sınırları i
çersinde
              bulunan, Ur şehrinde 
              doğmuştur.

·        Nuh’un @ hangi oğlu Tufan esnasında boğulmuştur?

·        Nuh’un oğullarından Yâm, Resul olan babasına itaat etmemenin cezası olarak, tufan sırasında boğularak helâk olmuştur.

·        Mısır’da, Hz. Yusuf’u satın alan kimdir?

·        Hz. Yusuf kıssası hem Kur’an’da hem de Tevrat’ta yer almaktadır. Kur’an’da, Mısır’a köle olarak gittiği beyan edilen Yusuf’u@ satın alan kişinin kimliğinden bahsetmez. Tevrat’ta ise Yusuf’u satın alan kişinin isminin Potifar olarak geçmektedir. Tevrat’a göre Potifar; Mısır firavun’unun muhafız askerler reisidir.

·        Nuh’un tufanda kurtulan gemisi nerede karaya oturmuştur?

·        Nuh’un gemisi Kur’an’a göre Cudi Tevrat’a göre Ararat dağında karaya oturmuştur.

·        Hz. Âdem’in çocuklarının adları nelerdir?

·        Hz. Âdem’in ilk çocuklarının adları Habil ve kabil olarak bilinmektedir. Daha sonrakilerin sayısı ve adları hakkında malûmat yoktur.

·       Hz. Eyübün çocuklarının adı nedir?   

·       Kur’an’ı Kerim ve Hadislerde bu hususta bir bilgi

      bulunmadığı ancak İslam kaynaklarında yer alan 

      rivayetlerde ise çok sayıda çocuk sahibi olduğu         

      bildirilen Hz. Eyyüb’ün @ sadece iki oğlundan  açıkça  

      bahsedilmektedir. Bu çocuklardan birinin adı, Havmel,

      diğerinin ise, Hz. Eyyub’dan sonra cenab-ı Hakk

      tarafından resul olarak görevlendirildiği rivayet edilen

      Bişr'dir. Bişr’in peygamber olduktan sonra  "Zülkifl"

      olarak adlandırıldığı bildirilen rivayetler  arasındadır.

·        Tufan Nuh’un gemisinde esnasında kaç kişi vardı?

·        Kur’an’ı Kerim bu hususta bir sayı vermez. Tevrat’a göre bu sayı; Nuh@ ile beraber sekiz kişidir.

·        Hz. Süleyman ne zaman kral oldu?

·        Babası kral Davut’un ölümünden sonra İsrailoğulları’nın kralı oldu. Kudüs’te, İsrailoğulları’nı yöneten Süleyman@ babası Davut’tan sonra aynı zamanda resul olarak görevlendirildi.

·        Nuh peygamber’in adı nereden gelmektedir?

·        Kur’an’da yer almayan bu sorunun cevabı Tevrat’ın tekvin kitabında verilmektedir. Nuh’un babası Lamek tarafından adının Nuh olarak konduğu belirtilmektedir.  "RAB'bin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek çocuğa Nuh adını verdi.” Tevrat/Tekvin/ 5.Bab; 29

·        Yecüc ve Mecüc kimdir?

·        Yecüc ve Mecüc, Kur’an’da Kehf ve enbiya surelerinde adı geçen; Allah’a isyankâr bir kavimdir. Hz. Zülkarneyn, saldırgan bu kavim ile korumak istediği kavim arasına set gererek, Yecüc ve Mecüc’ün saldırganlığını engellemiştir.

·        Hz Âdemin kabri nerededir?

·        Kur’an’da yer almayan ancak İslam kaynaklarındaki rivayetlerde yer alan sahih olmayan malûmat’a göre; Hz.Adem, 2000 yaşlarında, Cuma günü vefat etmiştir. Hz.Havva ise onun ölümünden 40 sene sonra vefat ettiği rivayet edilmektedir. Her ikisinin kabirlerinin Kudüs, Mina’da“Mescid-i Hif” denilen yerde veya Arafat'da olduğu rivayet edilmektedir.

·        Nuh @ hakkında bir sure var mıdır?

·        Evet! Kur’an’ı Kerim’in 71. suresi Nuh suresidir ve 28 ayettir. Medeni olan sure nüzul sırasına göre de 71. sırada nazil olduğu rivayet edilmektedir.

·        Medyen ve Eyke iki ayrı kavim midir?

·        Kur’an’da kıssası beyan edilen Şuayb’ın @  resullükle görevlendirildiği Medyen ve Eyke’nin; iki ayrı kavim mi yoksa bir kavmin iki ayrı varyantla anlatımı mı olduğu hakkında, müfessirler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Bilinen ise bu belirtilen yerin, Şuayb peygamberin, resul olduğu memleketi ifade etmekte olduğudur.

·        Nuh tufanı nerede olmuştur?

·        Tufan Tevrat’a göre tüm dünyaya şamildir. Kur’an’da ise bu hususta açıklık yoktur. Kur’an’daki, tufan ile ilgili ayeti kerimelerdeki manalardan; hem tüm dünyayı kapsadığı hem de bölgesel olduğu şeklinde yorumlar yapılabilir.

·        Peygamberler ne kadar yaşamışlardır?

·        Tevrat’ta yer alan bilgilere göre Hz. Âdem, 930 (Tekvin,       

              Bab 5/5), Hz. Şit, 912 yaşında vefat etmiştir (Tekvin.    

              Bab.5/8), Hz. İdris (Hanuk) 365 yaşında (Tekvin,

              Bab.5/24). Hz. Nuh, 950 yaşında öldü (tekvin 9/29), Hz.

              İbrahim, 175 yaşında, Hz. İsmail 137 yaşında(Bab, 25/7,

              17)öldü.

·        Nuh peygamberin kavminin ilahları kimlerdi?

·        Kur’an’ı Kerim’in Nuh suresindeki 23. ayeti kerime’de sıralanan ilahların adları şunlardır: Vedd; Suva; Yeûk; Nesr. Bu ayette sıralanan ilah adlarının, aynı zamanda Cahiliyye dönemindeki Arapların ilahları olduğuna dair görüşlerde bulunmaktadır.

·        Zülkarneyn kimdir?

·        Zülkarneyn Kur’an’ı Kerim’de adı geçen örnek bir şahsiyettir. İki boynuzlu, iki nesil sahibi, iki ülke yöneten anlamlarına gelen Zülkarneyn lakabı ile anılan bu kişinin tarihte yaşayan hangi hükümdar veya kral olduğu kesinlik kazanmamıştır.

·        Tufan sonrası yaşam nasıl başlamıştır?

·        Tufan hakkında Allah Kur’an’da şöyle beyanda bulunmaktadır. “Yalnızca onun soyunu devam ettirdik.” Saffat suresi/77. ayet Bu ayete göre Yeryüzündeki yaşam Tufan sonrası gemiden yeryüzüne inen, Nuh ve ehli tarafından yeniden başlatılmış olmaktadır.

·        Hz. Hacer hangi kavimdendir?

·        Kur’an’da ismi zikredilmeyen Hz. Hacer’in; Tevrat’ta Mısırdan getirildiği beyan edilir. Hadisler ve diğer İslam kaynaklarında Hz. Hacer’in Mısır’lı olduğu belirtilmektedir

·        Hz. Davut kaç yıl krallık yaptı?

·        Tevrat’a göre kırk yıl krallık yapan Davut @ hareket ahalindeki İsrailoğullarına; yedi yıl Hebron (El-Halil), otuz üç yılda Kudüs’te (Yeruşalim) Krallık etmiş ve aynı zamanda Allah’ın elçiliği vazifesini yürütmüştür.

·        Tevrat, tufan sonrasını nasıl tarif etmektedir?

·        Tevrat’a göre de Tufan sonrası; bindikleri gemi ile helakten kurtulan, Nuh peygamber ve yedi kişilik ailesi ile yeryüzündeki, Âdem’den @ sonraki ikinci hayat başlamıştır.

 
  İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  YAZARLAR
 
YAZARLAR
Ali DUMAN
Yrd.Doç.Dr
Loadtr.Com

Ali ESGİN
Yrd.Doç.Dr

Derya EĞİLMEZ
Yazar

Cengiz DUMAN
Araştırmacı-Yazar
Loadtr.Com

Mehmet BAŞAR
Gazeteci-Yazar
Loadtr.Com

SÜRELİ YAYINLAR

EKLENENLER

İsrailoğulları kavramının oluşumu üzerine

 

İMAM EBU YUSUF, HAYATI, FIKIHÇILIĞI VE ESERLERİ

 

 

KUR'AN'DA ZİKREDİLEN MEYVELER

 

İSLAM TARİHİNDE SEÇİM USULÜ

 

evli çiftlerde cinsellik

 

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

“AYNA” PROGRAMI İLE DÜNYA’YI DOLAŞMAK

 

Elmalılı'nın meali veya sahipsizliğin meali

 

KUR'AN'I KERİM'E GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI

 

  Reklam
  İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ KONULARI
Loadtr.Com
İSLAM İLMİHALİ
İLMİHAL NEDİR ?
GUSÜL VE GUSLÜ GEREKTİREN HALLER
GUSLÜN FARZLARI
GUSLÜN SÜNNETLERİ
GUSÜL ETMESİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER
Teyemmüm nedir ?
TEYEMMÜMÜ MUBAH KILAN VE KILMAYAN BAZI HALLER
İMAMLIK VE CEMAAT
Kasten kılınmamış namazların kazası olmaz
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR
MEKRÛH VAKİTLER
NAFİLE NAMAZLAR
Kadın'a Namaz kılmak İçin Getirilen Kolaylıklar
SEHİV (Yanılma) SECDELERİ İLE İLGİLİ MESELELER
TİLÂVET SECDESİ İLE İLGİLİ MESELELER
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
KİMLERE ZEKÂT VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
ZEKÂTA BAĞLI OLMAYAN MALLAR
ALTIN İLE GÜMÜŞÜN ZEKÂTI
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
HACCIN RÜKÜNLERİ
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ YASAKLAR
Prof.Dr. Köse: Sigara hamilelere haram
Faiz gelirleriyle işlenen hayırın sevabı var mıdır?
İSLÂM'DA MUAŞERET (GÜZEL GEÇİNME) ÂDÂBI
OJE KULLANMANIN HÜKMÜ
DİNİMİZDE KURBAN İBADETİ
Çocuğa İsim Vermek
İMAMLIK VE CEMAAT
İSLAM DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL VE ABDEST
Fıtr Sadakası nedir, kimlere, nasıl ve ne zaman verilir?
Namaz'da cebi tek hamlede kapatın
Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
KURBAN KESİMİ NASIL YAPILMALIDIR?
KURBAN YÜZME VE PARÇALAMA İŞLEMLERİNDE NELER YAPILMALIDIR?
SAFA VE MERVE ARASINDA SA’Y ETMEK
RESİMLİ TEYEMMÜM TARİFİ
Çocuğa İsim Vermek
İSLAMİYET'E GÖRE ÂŞURA GÜNÜ VE AŞÛRA ORUCU
Âşûrâ günü ile ilgili bidatler
ÂŞÛRÂ GÜNÜ VE ÂŞÛRÂ ORUCUNUN MAHİYETİ
TEVRAT’A GÖRE AŞURA GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ÂŞURA ORUCU
  FIKIH İMAMLARI
FIKIH İMAMLARI
Ebu Hanife (İmam Azam)hayatı, eserleri ve fıkıhçılığı
İmam Şafi hayatı ve fıkıhçılığı
İmam Malik, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Ahmed b. Hanbel, Hayatı ve Fıkıhçılığı
İmam Cafer, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Davud bin Ali Ez-Zahiri, Hayatı, Fıkıhçılığı
İmam Ebu Yusuf, Hayatı, Fıkıhçılığı
  KUR'AN KISSALARI
KUR’AN'I KERİM KISSALARI
RESULLER’İN TEBLİĞ MÜCADELESİNDE KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ
HZ.LUT VE HELAK OLAN KAVMİ
BURUÇ SURESİ IŞIĞINDA ASHAB-I UHDUD KISSASI
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE; HZ. LUT KISSASI
HZ.SÜLEYMAN VE HÜKÜMDARLIĞI
HZ. YUNUS VE KAVMİNDEN KAÇIŞ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
HZ. HACER VE HİCRETLERİ
KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?
HZ. MUSA'NIN ALLAH İLE MÜKÂLEMESİ(KONUŞMASI)
ALİM KUL VE HZ. MUSA
HZ.HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK
NANKÖR BİR TOPLUM ÖRNEĞİ:MEDYEN HALKI
HZ. YUSUF; ONBİR YILDIZ, AY VE GÜNEŞ
HZ.YAHYA VE ŞEHADETİ
AD KAVMİ VE HZ. HUD
YE'CÛC VE ME'CÛC
HZ. NUH VE TUFAN
SÂMİRÎ VE ALTIN BUZAĞISI NEZDİNDE ÖĞÜT VE İBRETLER KISSASI
KUR'AN'DA BAHÇE SAHİPLERİ KISSALARI
ZÜLKARNEYN KISSASI
PEYGAMBERLERDE HİCRET
SALİH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMİ
İSMAİL PEYGAMBER KISSASI IŞIĞINDA ÖĞÜT VE İBRETLER
KISSALARDA MÜŞRİKLERİN VAHYE VE RESULE KARŞI ALDIKLARI TAVIRLAR
KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ.İBRAHİM, HZ.İSMAİL VE HZ.HACER’İN MEKKE’YE HİCRETİ
HZ. İBRAHİM VE HZ. İSMAİL’İN KÂBE’Yİ İNŞÂ ETMESİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=